اسامی برندگان در قرعه کشی ماه دوم دوره چهارم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0027****66 ابوالفضل عامرى شهرابی ربع سکه بهار آزادی 
2 0000****01 اکبر حسین پوران جهزدانی ربع سکه بهار آزادی
3 0002****63 ایمان عرفانیان ربع سکه بهار آزادی
4 0022****94 آوید احمد ربع سکه بهار آزادی
5 0018****82 آیدا نصرتی ربع سکه بهار آزادی
6 0029****64 پروانه هراتی انارکی ربع سکه بهار آزادی
7 0007****67 حامد معصوم شاهی ربع سکه بهار آزادی
8 0000****65 حسین عسگرى ربع سکه بهار آزادی
9 0011****77 حمید فروتن ربع سکه بهار آزادی
10 0025****65 حمید قاجارى ربع سکه بهار آزادی
11 0021****75 حمیدرضا کوکبی ربع سکه بهار آزادی
12 0010****03 خدیجه نظرى کوشکی ربع سکه بهار آزادی
13 0024****96 رسول هاشمی ساربانقلی ربع سکه بهار آزادی
14 0029****39 زهره خزاعی فدافن ربع سکه بهار آزادی
15 0008****69 سعید صالحی ربع سکه بهار آزادی
16 0022****83 سهیلا حقیقی ربع سکه بهار آزادی
17 0003****42 سید حمید زمانی ربع سکه بهار آزادی
18 0016****45 سید محمد حسینی ربع سکه بهار آزادی
19 0025****66 عاطفه سادات مهدویان ربع سکه بهار آزادی
20 0027****58 عاطفه شبانکاره ربع سکه بهار آزادی
21 0024****07 عبدالباسط آق ربع سکه بهار آزادی
22 0002****94 عطا پور صالح ربع سکه بهار آزادی
23 0027****41 علی قربانی پارسا ربع سکه بهار آزادی
24 0010****25 محمد خواجه گیوه چین ربع سکه بهار آزادی
25 0010****21 محمد رضایی فر ربع سکه بهار آزادی
26 0004****60 محمد سلـامی ربع سکه بهار آزادی
27 0000****38 محمد مهدى تیمورى ربع سکه بهار آزادی
28 0001****13 محمدرضا سعادتمند ربع سکه بهار آزادی
29 0001****05 مهدى افشار ربع سکه بهار آزادی
30 0020****58 مهدى سلیمی ربع سکه بهار آزادی
31 0016****67 مهدى فاضل طهرانی مقدم ربع سکه بهار آزادی
32 0006****27 میر محمود منصورى ربع سکه بهار آزادی
33 0017****77 مینا نجار ربع سکه بهار آزادی
34 0019****62 ناصر رستم وند عموقین ربع سکه بهار آزادی
35 0020****79 هاشم محمد زاده ربع سکه بهار آزادی

اسامی برندگان در قرعه کشی ماه اول دوره چهارم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0020****76 احسان شیوائی ربع سکه بهار آزادی 
2 0015****75 احمد خان محمدى ربع سکه بهار آزادی
3 0010****77 امین تمجیدى ربع سکه بهار آزادی
4 0018****20 بابک خلیلیان گورتانی ربع سکه بهار آزادی
5 0002****03 حامد خدایارى ربع سکه بهار آزادی
6 0011****78 حجت مدرسه ئی ربع سکه بهار آزادی
7 0000****51 حسین رفیعی ربع سکه بهار آزادی
8 0008****98 حسین صمدى ربع سکه بهار آزادی
9 0026****81 رحمان جهانگیرى ربع سکه بهار آزادی
10 0025****24 رستم جعفرى ربع سکه بهار آزادی
11 0023****84 سید علی موسوى ربع سکه بهار آزادی
12 0003****22 سیدعلی میرلوحی جوآبادى ربع سکه بهار آزادی
13 0000****07 عباس ابراهیمی ربع سکه بهار آزادی
14 0007****96 علی شهباییان ربع سکه بهار آزادی
15 0019****18 فرزاد جهاندیده ربع سکه بهار آزادی
16 0001****02 فرهاد دولتی ربع سکه بهار آزادی
17 0019****04 مجتبی ایزدى لاریمی ربع سکه بهار آزادی
18 0000****73 مجید حسینی قهی ربع سکه بهار آزادی
19 0023****42 محسن مشیرى ربع سکه بهار آزادی
20 0002****32 محمد جان نثار وظیفه ربع سکه بهار آزادی
21 0022****11 محمد رضا منوچهرى ربع سکه بهار آزادی
22 0027****19 محمد شهریارى ربع سکه بهار آزادی
23 0028****48 محمد علی مقیسهء ربع سکه بهار آزادی
24 0024****11 محمد فرزاد نسب ربع سکه بهار آزادی
25 0024****13 محمدابراهیم رسولی ربع سکه بهار آزادی
26 0027****79 محمدپیمان معادى ربع سکه بهار آزادی
27 0013****77 محمدحسین رحمتی کچومثقالی ربع سکه بهار آزادی
28 0021****71 محمدهادى مشکانی ربع سکه بهار آزادی
29 0001****25 محمود عبدالهی ربع سکه بهار آزادی
30 0014****40 مسعود روسیانی ربع سکه بهار آزادی
31 0016****48 مسعود یوسف زاده ربع سکه بهار آزادی
32 0005****80 مسلم نجفی ربع سکه بهار آزادی
33 0022****88 موسسه خیریه وغیرانتفاعی بهشت امام رضا (ع) ربع سکه بهار آزادی
34 0029****05 مهتاب احمدى پور ربع سکه بهار آزادی
35 0014****33 مهدى قاجارى ربع سکه بهار آزادی