برنامه های تشویقی

طی برگزاری طرح‌های جاری، برنامه‌هایی به صورت دوره‌ای با عنوان طرح‌های تشویقی برگزار می‌شود که با شرکت در آن‌ها امتیاز هدیه دریافت می‌کنید. طرح‌های تشویقی فقط از طریق بات تلگرام و سامانه اینترنتی باشگاه مشتریان اطلاع رسانی می‌شود.