گالری عکس اهدای جوایز ویژه دوره دوم باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش (16 بهمن 1395 تا 16 اردیبهشت 1396)