برنده قرعه کشی لکسوس NX طرح تشویقی آفتاب

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0001****78 غلامرضا فرد طباطبائی لکسوس NX

اسامی برندگان قرعه کشی سفر بالی طرح تشویقی آفتاب

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0002****98 امیر پروردگارى داریان سفر بالی
2 0024****46 امین ولی زاده سفر بالی
3 0016****49 تعاونی چندمنظوره کارکنان دادگسترى اصفهان سفر بالی
4 0002****43 حسن حریریان سفر بالی
5 0002****57 حمید  بهروز نیک فر سفر بالی
6 0002****86 رضا سلمان زاده سفر بالی
7 0016****12 زهرا - محمدحسن، ثابتی -  امینی  سفر بالی
8 0001****50 ساحل - بهرام،  علیان سفر بالی
9 0001****41 سعید عباسی پور سارقیه سفر بالی
10 0013****35 سیداحمد تسلطی سفر بالی
11 0024****32 سیداحمد - نرجس، ابطحی محمدزاده اخلاقی سفر بالی
12 0010****65 عباسعلی نیک خواه شهمیرزادى سفر بالی
13 0001****12 علاء الدین خرم ارائی اصفهانی سفر بالی
14 0018****73 محسن محمودى سفر بالی
15 0006****35 محمد حسن سلمان زاده قلعه سفر بالی
16 0000****83 مهدى افراز کماچالی سفر بالی
17 0007****42 مهدى جعفرى زهان سفر بالی
18 0019****31 نمایندگی کشتیرانی جهان دریا زمین سفر بالی
19 0011****34 وحید کام رو سفر بالی
20 0026****80 وفا بهراد سفر بالی