اسامی برندگان پذیرندگان پایانه فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0000****77 رضا نقی زاده شورقستانی  خودرو 206
2 0022****68 سید محمد حسینی  خودرو 206
3 0009****40 علی حسن زاده  خودرو 206
4 0014****27 آذربانو طیارى  سکه تمام بهار آزادی
5 0000****52 ادمون سلطانیان رضائیه  سکه تمام بهار آزادی
6 0002****26 ابراهیم عبدیان  سکه تمام بهار آزادی
7 0017****00 الهام فتاحی کریانی  سکه تمام بهار آزادی
8 0022****52 ابوالفضل خسروى  سکه تمام بهار آزادی
9 0022****85 ابوالفضل جاگیر  سکه تمام بهار آزادی
10 0004****11 بنت الهدا نثارى نیا  سکه تمام بهار آزادی
11 0001****12 جواد ابراهیم زاده  سکه تمام بهار آزادی
12 0002****25 حمید رضا عطار  سکه تمام بهار آزادی
13 0002****72 حسین خراتی  سکه تمام بهار آزادی
14 0000****00 حامد نجات راد  سکه تمام بهار آزادی
15 0016****45 حمید علی زاده شانجانی  سکه تمام بهار آزادی
16 0019****71 داود جهان بخشی  سکه تمام بهار آزادی
17 0001****03 رزیتا نمازى  سکه تمام بهار آزادی
18 0018****13 رضا شهنازى  سکه تمام بهار آزادی
19 0019****40 رضا مختاری سکه تمام بهار آزادی
20 0021****35 سیدمحمد طباطبائی منش  سکه تمام بهار آزادی
21 0004****24 سجاد پیرى نیا  سکه تمام بهار آزادی
22 0000****36 سعید صفیعی  سکه تمام بهار آزادی
23 0004****75 سلمان سلگی  سکه تمام بهار آزادی
24 0014****66 سید مهدى میر حسینی  سکه تمام بهار آزادی
25 0022****80 سید کاظم حسینی ایچی  سکه تمام بهار آزادی
26 0002****38 شهرام سعیدى مزده  سکه تمام بهار آزادی
27 0002****17 شاهین اصغرى مقدم  سکه تمام بهار آزادی
28 0000****77 علیرضا سبز علی زاده  سکه تمام بهار آزادی
29 0011****86 علیرضا رضائی پور  سکه تمام بهار آزادی
30 0018****43 علیرضا و محمد یوسفی  سکه تمام بهار آزادی
31 0001****95 علی نداف  سکه تمام بهار آزادی
32 0015****38 فرشته منعمی مطلق سعید ملکی زندى  سکه تمام بهار آزادی
33 0021****08 قاسم غارسی  سکه تمام بهار آزادی
34 0003****64 محمد مهدى سررشته دارى  سکه تمام بهار آزادی
35 0008****34 محمد نصیر متانی بورخیلی  سکه تمام بهار آزادی
36 0021****05 محسن همتی خلیلی  سکه تمام بهار آزادی
37 0003****41 مهرداد بصیرى  سکه تمام بهار آزادی
38 0013****84 محمدباقر فرجی گرگرى  سکه تمام بهار آزادی
39 0001****12 محمد پناهی دیزج یکان  سکه تمام بهار آزادی
40 0001****34 حمید مصلی  سکه تمام بهار آزادی
41 0008****47 مهیار پورقبادى  سکه تمام بهار آزادی
42 0013****87 مهدى علیزاده  سکه تمام بهار آزادی
43 0020****07 مهدى حسن زاده  سکه تمام بهار آزادی
44 0022****71 مرتضی زوجی  سکه تمام بهار آزادی
45 0022****08 محمد آسیابی  سکه تمام بهار آزادی
46 0006****70 محسن یوسفی  سکه تمام بهار آزادی
47 0012****84 محمود نوربخش  سکه تمام بهار آزادی
48 0018****97 محمدرضا روحانی نیا  سکه تمام بهار آزادی
49 0021****39 محمد دلیر  سکه تمام بهار آزادی
50 0022****80 منصور طلوع استاد گواهی  سکه تمام بهار آزادی
51 0013****01 محمدرضا خواجه دزفولی  سکه تمام بهار آزادی
52 0001****73 نیما یعقوبیان  سکه تمام بهار آزادی
53 0022****05 هادى نظرى  سکه تمام بهار آزادی