برنده جایزه ویژه پایان دوره

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0021****38 قدیر صابرى خوشخو خودرو رنو کپچر

اسامی برندگان در قرعه کشی ماه چهارم دوره چهارم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0025****33 ابراهیم یوسفی ربع سکه بهار آزادی 
2 0001****59 احمد ناطقی ربع سکه بهار آزادی
3 0017****21 ارسلان خمیسی ربع سکه بهار آزادی
4 0027****70 اسماعیل ایزى ربع سکه بهار آزادی
5 0012****65 ام البنین میرحاج ربع سکه بهار آزادی
6 0022****07 امیر احمدى ربع سکه بهار آزادی
7 0027****07 بهروز عباس آبادى ربع سکه بهار آزادی
8 0018****56 جواد عطارى فارمد ربع سکه بهار آزادی
9 0002****88 حسن فردى زهرائی ربع سکه بهار آزادی
10 0010****49 حمید میرجعفرى ربع سکه بهار آزادی
11 0030****65 رسول زبردست ربع سکه بهار آزادی
12 0029****99 ستار زمانی نژاد ربع سکه بهار آزادی
13 0021****44 سهامی خاص برنا تجارت بازار ربع سکه بهار آزادی
14 0020****52 سیامک احمدى شولی ربع سکه بهار آزادی
15 0013****39 سیدمرتضی سیدى ربع سکه بهار آزادی
16 0000****56 عباس بیات ربع سکه بهار آزادی
17 0024****82 عباس حیدرى ربع سکه بهار آزادی
18 0015****84 عباس و محمدعلی رجائی خواه و قلیچی ربع سکه بهار آزادی
19 0008****51 علی ابراهیمی ربع سکه بهار آزادی
20 0003****49 علی چراغ علی ربع سکه بهار آزادی
21 0016****27 علی رحیمی ربع سکه بهار آزادی
22 0000****59 علی رضا کریم زاده ربع سکه بهار آزادی
23 0028****71 علی محمد ابولیان بافقی ربع سکه بهار آزادی
24 0023****83 فاطمه سعادتی زوارم ربع سکه بهار آزادی
25 0014****85 فرهاد یارمحمدى ربع سکه بهار آزادی
26 0022****79 محمد ایسوند ربع سکه بهار آزادی
27 0005****79 محمد بورنگ ربع سکه بهار آزادی
28 0021****43 محمد نیستانی ربع سکه بهار آزادی
29 0001****59 محمود سلیمانی ربع سکه بهار آزادی
30 0007****07 مرتضی و فرید و امیر سیف ربیعی ربع سکه بهار آزادی
31 0026****61 مصطفی احمدى دربرزى ربع سکه بهار آزادی
32 0024****11 موسی کلانترى للرى ربع سکه بهار آزادی
33 0000****06 مهدى جبارى یار ربع سکه بهار آزادی
34 0002****89 نوید حسین زاده ربع سکه بهار آزادی
35 0019****48 وحید فرج بخش ممقانی ربع سکه بهار آزادی

اسامی برندگان در قرعه کشی ماه سوم دوره چهارم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0017****97 ابراهیم ابراهیمی ربع سکه بهار آزادی 
2 0001****57 افشین رجب قلعه ربع سکه بهار آزادی
3 0012****93 افشین ساکی تواندشتی ربع سکه بهار آزادی
4 0025****43 امید نصر اصفهانی ربع سکه بهار آزادی
5 0024****96 بهنام میخوشی ربع سکه بهار آزادی
6 0019****45 پویا شاطران نی ربع سکه بهار آزادی
7 0016****90 جمشید نادرى ربع سکه بهار آزادی
8 0013****52 جواد زمزم ربع سکه بهار آزادی
9 0029****62 حسن حمیدوند ربع سکه بهار آزادی
10 0025****21 حمید رضا درودى ربع سکه بهار آزادی
11 0029****60 حمید هواسی ربع سکه بهار آزادی
12 0026****84 حمیده خنفرى ربع سکه بهار آزادی
13 0023****60 خدمات مسافرتی هوایی طنین پرواز  ربع سکه بهار آزادی
14 0006****39 رجبعلی یوسفی ربع سکه بهار آزادی
15 0015****99 رضا شاکرقادرمتعال ربع سکه بهار آزادی
16 0022****62 صالح حسینی ربع سکه بهار آزادی
17 0003****82 علی جهانگیرى ربع سکه بهار آزادی
18 0019****76 علی رئیسی ربع سکه بهار آزادی
19 0013****45 فرشته انصارى مقدم ربع سکه بهار آزادی
20 0001****55 کاوس بیوک آقازاده ربع سکه بهار آزادی
21 0028****10 محمد پور عباس ربع سکه بهار آزادی
22 0024****64 محمد هادى رنجبر ربع سکه بهار آزادی
23 0001****27 محمدحسین حاجی قاسمی ربع سکه بهار آزادی
24 0001****85 محمدرضا احمدلو ربع سکه بهار آزادی
25 0007****91 مصطفی جره یی شریف آبادى ربع سکه بهار آزادی
26 0028****39 موسی منصورآبادى ربع سکه بهار آزادی
27 0022****60 مهدى دهقانی ربع سکه بهار آزادی
28 0000****01 مهدى قربانی ربع سکه بهار آزادی
29 0015****93 مهدى قموشی رامندى ربع سکه بهار آزادی
30 0021****45 مهرداد بهشتی حاجی تقی ربع سکه بهار آزادی
31 0021****30 میثاق غروى زاده - اسماعیل محمدلو ربع سکه بهار آزادی
32 0013****33 نسرین کیارسی ربع سکه بهار آزادی
33 0025****54 وحید اسمعیلی ربع سکه بهار آزادی
34 0005****56 هاشم حاجی آخوندى ربع سکه بهار آزادی
35 0000****46 یوسف علیزاده سهزابی ربع سکه بهار آزادی

اسامی برندگان در قرعه کشی ماه دوم دوره چهارم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0027****66 ابوالفضل عامرى شهرابی ربع سکه بهار آزادی 
2 0000****01 اکبر حسین پوران جهزدانی ربع سکه بهار آزادی
3 0002****63 ایمان عرفانیان ربع سکه بهار آزادی
4 0022****94 آوید احمد ربع سکه بهار آزادی
5 0018****82 آیدا نصرتی ربع سکه بهار آزادی
6 0029****64 پروانه هراتی انارکی ربع سکه بهار آزادی
7 0007****67 حامد معصوم شاهی ربع سکه بهار آزادی
8 0000****65 حسین عسگرى ربع سکه بهار آزادی
9 0011****77 حمید فروتن ربع سکه بهار آزادی
10 0025****65 حمید قاجارى ربع سکه بهار آزادی
11 0021****75 حمیدرضا کوکبی ربع سکه بهار آزادی
12 0010****03 خدیجه نظرى کوشکی ربع سکه بهار آزادی
13 0024****96 رسول هاشمی ساربانقلی ربع سکه بهار آزادی
14 0029****39 زهره خزاعی فدافن ربع سکه بهار آزادی
15 0008****69 سعید صالحی ربع سکه بهار آزادی
16 0022****83 سهیلا حقیقی ربع سکه بهار آزادی
17 0003****42 سید حمید زمانی ربع سکه بهار آزادی
18 0016****45 سید محمد حسینی ربع سکه بهار آزادی
19 0025****66 عاطفه سادات مهدویان ربع سکه بهار آزادی
20 0027****58 عاطفه شبانکاره ربع سکه بهار آزادی
21 0024****07 عبدالباسط آق ربع سکه بهار آزادی
22 0002****94 عطا پور صالح ربع سکه بهار آزادی
23 0027****41 علی قربانی پارسا ربع سکه بهار آزادی
24 0010****25 محمد خواجه گیوه چین ربع سکه بهار آزادی
25 0010****21 محمد رضایی فر ربع سکه بهار آزادی
26 0004****60 محمد سلـامی ربع سکه بهار آزادی
27 0000****38 محمد مهدى تیمورى ربع سکه بهار آزادی
28 0001****13 محمدرضا سعادتمند ربع سکه بهار آزادی
29 0001****05 مهدى افشار ربع سکه بهار آزادی
30 0020****58 مهدى سلیمی ربع سکه بهار آزادی
31 0016****67 مهدى فاضل طهرانی مقدم ربع سکه بهار آزادی
32 0006****27 میر محمود منصورى ربع سکه بهار آزادی
33 0017****77 مینا نجار ربع سکه بهار آزادی
34 0019****62 ناصر رستم وند عموقین ربع سکه بهار آزادی
35 0020****79 هاشم محمد زاده ربع سکه بهار آزادی

اسامی برندگان در قرعه کشی ماه اول دوره چهارم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0020****76 احسان شیوائی ربع سکه بهار آزادی 
2 0015****75 احمد خان محمدى ربع سکه بهار آزادی
3 0010****77 امین تمجیدى ربع سکه بهار آزادی
4 0018****20 بابک خلیلیان گورتانی ربع سکه بهار آزادی
5 0002****03 حامد خدایارى ربع سکه بهار آزادی
6 0011****78 حجت مدرسه ئی ربع سکه بهار آزادی
7 0000****51 حسین رفیعی ربع سکه بهار آزادی
8 0008****98 حسین صمدى ربع سکه بهار آزادی
9 0026****81 رحمان جهانگیرى ربع سکه بهار آزادی
10 0025****24 رستم جعفرى ربع سکه بهار آزادی
11 0023****84 سید علی موسوى ربع سکه بهار آزادی
12 0003****22 سیدعلی میرلوحی جوآبادى ربع سکه بهار آزادی
13 0000****07 عباس ابراهیمی ربع سکه بهار آزادی
14 0007****96 علی شهباییان ربع سکه بهار آزادی
15 0019****18 فرزاد جهاندیده ربع سکه بهار آزادی
16 0001****02 فرهاد دولتی ربع سکه بهار آزادی
17 0019****04 مجتبی ایزدى لاریمی ربع سکه بهار آزادی
18 0000****73 مجید حسینی قهی ربع سکه بهار آزادی
19 0023****42 محسن مشیرى ربع سکه بهار آزادی
20 0002****32 محمد جان نثار وظیفه ربع سکه بهار آزادی
21 0022****11 محمد رضا منوچهرى ربع سکه بهار آزادی
22 0027****19 محمد شهریارى ربع سکه بهار آزادی
23 0028****48 محمد علی مقیسهء ربع سکه بهار آزادی
24 0024****11 محمد فرزاد نسب ربع سکه بهار آزادی
25 0024****13 محمدابراهیم رسولی ربع سکه بهار آزادی
26 0027****79 محمدپیمان معادى ربع سکه بهار آزادی
27 0013****77 محمدحسین رحمتی کچومثقالی ربع سکه بهار آزادی
28 0021****71 محمدهادى مشکانی ربع سکه بهار آزادی
29 0001****25 محمود عبدالهی ربع سکه بهار آزادی
30 0014****40 مسعود روسیانی ربع سکه بهار آزادی
31 0016****48 مسعود یوسف زاده ربع سکه بهار آزادی
32 0005****80 مسلم نجفی ربع سکه بهار آزادی
33 0022****88 موسسه خیریه وغیرانتفاعی بهشت امام رضا (ع) ربع سکه بهار آزادی
34 0029****05 مهتاب احمدى پور ربع سکه بهار آزادی
35 0014****33 مهدى قاجارى ربع سکه بهار آزادی