* در زمان اخذ تسهیلات، متقاضی می بایست دارای شرایط و صلاحیت عمومی اخذ تسهیلات باشد.