اسامی برندگان جایزه ویژه پایان دوره

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0019****34 مجید مقدسی جایزه نقدی به ارزش 500 میلیون ریال
2 0033****35 فردین فتاحی جایزه نقدی به ارزش 500 میلیون ریال

جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال

اسامی برندگان امتیاز ویژه

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0024****84 ابراهیم عسگرى راد جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
2 0027****67 ابوطالب ترجمان جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
3 0002****53 احسان حسن یزدى جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
4 0010****81 اسماعیل مردانشاهی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
5 0002****64 امین جمیلی شبسترى جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
6 0001****82 آرش گلزارى جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
7 0013****35 بنیاد حکمت اسلامی صدرا  جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
8 0008****27 بهزاد گودرزی نیا جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
9 0000****46 جهانگیر اسحاقی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
10 0000****49 حسین سلمانی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
11 0011****02 حسین قیصری جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
12 0002****01 حمید غلامی نژاد جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
13 0000****67 رحیم جمیلی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
14 0035****92 رضا امیر اصلانی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
15 0020****32 زهرا  احمد نعمت الهی مهر پویا جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
16 0007****34 سعید علی زاده جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
17 0028****47 سمیه رنجبر جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
18 0018****80 سهامی عام توسعه بین الملل ایران مال جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
19 0019****90 سیدحسین هاشمی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
20 0030****50 سیدعبدالحسین رحمانی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
21 0033****74 شاهین حسیب طهرانی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
22 0009****39 علی ازادى جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
23 0025****60 علی ساکتی لنگرودى جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
24 0016****34 علی شاه حسینی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
25 0017****65 فرشاد نوروزی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
26 0003****11 فضل الله خلیلی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
27 0021****90 کیش جشنواره ها و مناسبتهاى جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
28 0000****28 مجتبی کربلائی امینی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
29 0001****86 مجیدعباس پور شقاقی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
30 0015****57 محسن نیکنام جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
31 0018****84 محمد مهدی کاظمی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
32 0027****67 محمد یزدانی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
33 0034****78 محمداحسان آقایان جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
34 0001****58 محمدحسین خلج جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
35 0000****81 محمدرضا جانعلی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
36 0015****73 محمدعلی بهرامی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
37 0032****73 محمود فروتن کیا جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
38 0002****40 محمود لسانی گویا جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
39 0026****91 معصومه جاویدى جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
40 0024****67 مقصود محمدزاده حمل آباد جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
41 0014****55 منصور سلامی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
42 0004****78 منصور قزلباشان جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
43 0013****60 موسسه صندوق ذخیره و قرض الحسنه حیدریهای جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
44 0001****32 مهدی زرچینی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
45 0005****62 مهرداد قبادى جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
46 0022****53 مهسا ملکی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
47 0001****55 مهین حاجی نژاد جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
48 0014****66 ناصرالدین- فائقه عزیزی قناد- جودی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
49 0016****06 نوید مدرس موسوی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال
50 0023****05 هوشنگ خمیسی جایزه نقدی به ارزش100 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه‌کشی اردیبهشت ماه باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0024****30 احمد خمیسی گوشی سامسونگ Galaxy S9+
2 0004****48 امید شمس الدینی گوشی سامسونگ Galaxy S9+
3 0033****29 محمد نصیرى گوشی سامسونگ Galaxy S9+

اسامی برندگان در قرعه‌کشی اردیبهشت ماه باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0029****06 احمد ناج کار جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
2 0021****09 افشین صفاریان زاده جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
3 0026****75 جواد جعفرى جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
4 0034****83 حبیب ایمان روى جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
5 0000****80 سیاوش بیکی جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
6 0035****86 سیدمرتضی میرنیازى جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
7 0032****28 صمد کرمی جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
8 0015****91 علی بابائی ناطور جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
9 0010****89 علی سعادتی زاده جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
10 0001****24 مرتضی انصاری جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
11 0024****47 مصطفی ضابطیان جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
12 0030****17 مظاهر صالحی جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
13 0018****41 میثم کرامتی گشتی جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
14 0005****23 نوید شیر مردى جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
15 0033****34 یاسر میرزائی ونی جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه‌کشی فروردین ماه باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0031****32 ایمان همت یار گوشی سامسونگ Galaxy S9+
2 0000****91 افشین پروین آبادی  گوشی سامسونگ Galaxy S9+
3 0020****52 داود دشتی خویدکی گوشی سامسونگ Galaxy S9+

اسامی برندگان در قرعه‌کشی فروردین ماه باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0024****38 ابراهیم قربانی حوض سرخ جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
2 0034****62 احمد دهقان دهنوى جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
3 0019****01 بهروز پورعبدالهی فرساد جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
4 0029****15 حبیب اله موسوى کیاسرى جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
5 0001****01 داود وفا خواه جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
6 0000****05 زهرا رحیمی مهر  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
7 0030****20 سید مهدى طبائی جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
8 0012****39 عباس خوش جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
9 0035****95 عبداله تاتار جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
10 0015****14 علی عامرى شهرابی جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
11 0006****56 فرهاد حسن زاده جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
12 0032****43 محسن سالم زاده جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
13 0022****27 محمدعلی خزاعل جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
14 0026****98 مهدى شوندى جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
15 0033****93 ناصر فلاحی جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه‌کشی اسفندماه باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0029****22 ایمان کریمیان سیچانی و علی اکبر شهباز  گوشی سامسونگ Galaxy S9+
2 0021****31 رسول صحرایی  گوشی سامسونگ Galaxy S9+
3 0034****05 محمد درخوش  گوشی سامسونگ Galaxy S9+
4 0007****79 وحید مافی  گوشی سامسونگ Galaxy S9+

اسامی برندگان در قرعه‌کشی اسفندماه باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0002****74 ابوالفضل ترزم پور  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
2 0036****26 افسانه ظفر طلب  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
3 0021****66 اکرم شوقی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
4 0020****85 امیر سالارى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
5 0032****86 امین قدرتی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
6 0023****33 امین نورى چاه انجیرى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
7 0034****01 حسین نظام دوست چنارى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
8 0030****26 رامین عسکرى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
9 0016****31 رضا سالاری  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
10 0022****94 سارا صابرى فرد  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
11 0005****57 سجاد رزبان  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
12 0029****68 سجاد مختارى چهاربرى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
13 0018****41 سعید رمضانی ثانی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
14 0033****37 سعید سعیدى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
15 0001****78 سعید نورى دابانلو  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
16 0008****08 سید حسین مهنامی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
17 0028****12 سیداحسان صالحی نژاد  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
18 0027****76 سیدبابک صفارى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
19 0015****75 صفی اله زارع فلاح  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
20 0011****40 عبدالکریم نساج نژاد  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
21 0035****56 علی اسمعیل آبادى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
22 0001****35 علیرضا یوسفی زاده  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
23 0013****45 فرشته انصارى مقدم  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
24 0030****99 مجتبی چلیپا  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
25 0032****30 محمد پورمطرقی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
26 0033****42 محمدامین اله بخشی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
27 0000****40 محمدرضا سورى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
28 0024****20 مسعود شیرین  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
29 0033****99 منصور عابد منش  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
30 0026****54 مهدى عباسی زاده  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه‌کشی بهمن ماه باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0015****02 احمد حسین شاهواروقی صفری  گوشی سامسونگ Galaxy S9+
2 0001****97 جعفر معصومین  گوشی سامسونگ Galaxy S9+
3 0024****17 فروشگاه هاى زنجیره اى کالا گوشی سامسونگ Galaxy S9+
4 0032****26 محمد بنائی  گوشی سامسونگ Galaxy S9+

اسامی برندگان در قرعه‌کشی بهمن ماه باشگاه پذیرندگان پایانه‌های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0033****59 ابراهیم ایزدى منش  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
2 0007****51 ابوالفضل حسنی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
3 0028****66 احتشام گهر مصطفی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
4 0036****80 احمد،محمد اسمعیل محمودى عالمی    جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
5 0021****02 احمد غفورى نژاد  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
6 0027****00 پرویز محمدى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
7 0019****55 جمشید پرندوش  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
8 0023****04 جواد رجبی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
9 0024****31 جواد محمدى اصل  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
10 0029****11 حسن بخردى مند  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
11 0026****44 حسین مشایخی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
12 0034****17 حمید صفرزاده فاز  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
13 0003****60 رامین جواندل صومعه سرایی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
14 0012****63 رضا صمدپور زحمت دار  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
15 0033****40 رضا کشاورز  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
16 0030****07 سجاد احمدى پزوه  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
17 0013****32 سعید هاشم آبادى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
18 0022****06 علی خنفرى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
19 0015****08 علی کفش رسان  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
20 0009****43 علیرضا گنجی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
21 0002****31 کامران طالب زاده  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
22 0025****90 مجید افشار فتحی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
23 0018****11 مجید،سید محمود شهپریان  علوى دهکردى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
24 0001****63 محسن پاکدلان  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
25 0016****36 مهران میرلو  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
26 0032****31 ناصر حمیدى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
27 0034****73 نیلوفر محمدى اصفهانی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
28 0000****46 وحید رضا اقا زمانی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
29 0031****59 وحید موسوى  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال
30 0000****33 هدیه سادات رضویانی  جایزه نقدی به ارزش10 میلیون ریال