برنده پژو 2008 قرعه کشی دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0002****66 عارف قاسمی کرم شاهلو پژو 2008

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته دوازدهم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0002****02 امیر حسین فاضل تهرانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0024****25 حسین غفارى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0019****35 رحیم میرزاخانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0005****59 رضا محمدی قصر عاصمی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0000****38 عسگر اسکندری جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0010****86 غلامرضا نصیری جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0022****19 محمد صابر شفیع نیا جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0027****62 محمد صادق پرهون جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0016****53 مریم ابوترابیان جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0014****33 مهدی قاجاری جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته یازدهم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0018****20 بابک خلیلیان گورتانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0000****38 حسن خورسندى بازکیائی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0021****24 علی فرید جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0023****19 کورش حسن وند گندائی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0002****66 ماشااله زارعی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0014****78 مجید رضاتباکوئی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0001****59 محمد لطفی آباد امیر ابراهیمی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0025****28 محمدعلی سوداوى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0007****07 مرتضی سیف ربیعی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0011****10 وحید اعتماد پور جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته دهم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0013****80 امیر سعیدی فر جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0004****08 حسین حیدری جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0024****06 سیده کبرى ابراهیم نژادلفمجانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0019****70 مجتبی ابیضی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0001****78 مجتبی گلک جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0000****74 محرم اعلائی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0022****48 مرضیه شبرنگ جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0016****09 مهدی داریانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0009****13 مهدی قاسمی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0026****33 وحید سلطان آبادی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته نهم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0024****88 ابوطالب ابراهیمی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0013****89 حمید خموشی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0000****56 داود نویدی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0022****77 سجاد ده نبی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0026****45 عبدالرضا زرگری جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0015****97 علی اقبال جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0004****39 محسن شاهی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0008****51 محمد علی جولائی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0019****48 مسلم محمدى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0001****12 مهرداد زارعین جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته هشتم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0008****13 حسن عزیزى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0013****91 رسول صفائی انرابی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0015****10 فاطمه مختاری هیزجی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0018****58 کیانوش محمدى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0000****34 محسن نارى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0021****86 محمد تقدمی عصمتی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0001****69 مرتضی آقاخانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0023****20 مرضیه یعقوبی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0026****53 مهدى صادقی کله مسلمانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0003****03 وحید عباسی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته هفتم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0016****17 جلیل مهرنور جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0010****72 جواد حاتمی نیا جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0001****34 سید محمد رضوى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0024****70 صفی اله بیات جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0002****71 عبدالرضا و محمد مهاجری طهرانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0014****10 غلامرضا پورسعادت حسینی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0022****59 فاطمه مشهدى رجب جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0019****56 گراش دریا شرکت جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0000****79 محمدرضا نبات ریزکاشانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0005****93 هوشنگ روزبهانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته ششم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0005****62 ابراهیم امینی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0024****49 امید لطفی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0001****12 بهروز زمزم جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0013****60 پولی ومالی صندوق قرض الحسنه حیدریها جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0022****40 حبیب مرتضی پور چهارده جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0000****94 حسین درزى رامندى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0016****45 حمید علی زاده شانجانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0002****71 سیدمحمود موسوی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0019****64 محمد زرگریان جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0010****54 محمدحسن شعبانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته پنجم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0019****96 تورج عمران جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0024****85 حسین قنبرى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0001****26 رضا نوابی کاشانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0010****09 زهرا مقنی قاینی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0016****81 قوام تقی احدى سکرآباد جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0000****69 لیلی جلیلیان زحمتی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0022****58 محسن کایوند جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0013****52 محمد تاجیک جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0005****90 محمدصادق رضا زاده جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0002****00 مرتضی سلمان نسب جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته چهارم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0020****62 حمیدرضا غلامی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0016****92 حمیدرضا کاشانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0022****88 علی اکبر کاسب جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0000****24 علی گلرخان جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0010****30 مجید نجف نژاد سماکوش جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0014****38 محمدرضا سرتیپی اصفهانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0006****55 مرتضی نیک پور جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0001****96 مهدى- محمد صلاح پور جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0024****88 مهرداد سعیدى فر جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0002****50 وحید قاسمی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته سوم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0001****79 احمدرضا روزبهانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0025****26 امیر عرفا جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0020****17 حسین عرفانیان اورعی - علی اصغر مهرانپور جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0007****91 زهرا غریب ملک حسینی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0002****32 سعید رعیت منش جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0022****43 سیدمحمدروح اله خشوعی اصفهانی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0014****87 فریده هدا جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0011****24 گلشن بدری سارو خلیل جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0000****58 مصطفی حیدری جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0017****56 یاسر صفدرى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته دوم دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0002****01 اصغر قاسمی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0012****29 امیر رضا کرمانشاهی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0015****92 امیر یوسفی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0000****47 ایمان یوسفی فر جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0023****76 جابر عبدالزهره حاجم جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0021****94 زهرا مکارى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0025****14 سیدمیلاد انصارى چهارسوقی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0018****74 عباس کمانکش ارکسی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0008****49 محمد فلاح کارنامی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0001****65 مهدى افتخارى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال

اسامی برندگان در قرعه کشی هفته اول دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0000****75 ابراهیم صبوری جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
2 0018****62 رضا قبادی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
3 0013****50 رضا منتظر مطلق جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
4 0001****26 سعید غلامی نژاد جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
5 0024****04 علی اکبر نانه کلی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
6 0008****55 محمد رضا اسماعیلی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
7 0015****36 محمد مشیدى جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
8 0021****82 مسعود محمدى اروجه جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
9 0003****20 مقصود رسولی اراللو جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال
10 0000****83 مهرداد اردی جایزه نقدی به ارزش 5 میلیون ریال