امتیاز طلایی

ابتدا عدد طلایی خود را حساب کنید.

عدد طلایی = امتیاز بانکداری الکترونیکی/ امتیاز سپرده   

- مشتری کمتر از 50 هزار امتیاز :
در انتهای هر ماه اگر عدد طلایی شما، بزرگتر از 0.25 و کوچکتر از 1 باشد، به میزان امتیاز بانکداری الکترونیکی یا امتیاز سپرده (کوچکترین امتیاز) به شما هدیه داده می‌شود.
- مشتری بیشتر از 50 هزار امتیاز:
در انتهای هر ماه اگر عدد طلایی شما بزرگتر از 1/0 باشد، امتیاز بانکداری الکترونیکی شما  دو برابر می‌شود.