برگشت به ليست

28 فروردین 1397 برندگان قرعه کشی کلوب شهروندان باشگاه مشتریان سال 1397

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0007****68  ابراهيم غفورى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
2 0008****14  اصغر اهنزى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
3 0011****38  اکرم مهديزاده                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
4 0008****76  الهام باغستاني                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
5 0011****87  الهام نظرى                             کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
6 0006****86  اميد نوقابي                           کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
7 0007****25  امير کاملان دلال                      کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
8 0003****92  امير يوسفي نژاد                       کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
9 0010****49  امين خليلي                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
10 0002****68  ايمان توتي                             کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
11 0013****84  آرش پناهنده                          کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
12 0011****30  بهجت بهارى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
13 0011****66  بي بي وجيهه حسيني                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
14 0018****45  پونه وارسته                           کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
15 0007****84  تيمور روشندل                           کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
16 0006****44  حامد افضل نيا                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
17 0000****13  حامد قلعه نوى                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
18 0022****06  حجت تليسچيان                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
19 0002****45  حسام زارع مقدم                        کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
20 0021****53  حسين اثناعشرى                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
21 0000****72  حسين پالوايه                          کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
22 0005****01  حسين شيرزاده                          کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
23 0011****69  حسين غفارى يوشانلوئي                  کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
24 0007****97  حسينعلي پودينه                           کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
25 0004****97  حميد حق دوست                          کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
26 0013****71  دنيا شتيتي پور                        کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
27 0001****60  راحله الله داد                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
28 0008****13  رحمان سيفي                             کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
29 0006****69  رسول حاجي زاده                        کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
30 0004****24  رضا آلويي                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
31 0006****02  رضا همتي                             کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
32 0006****37  رقيه گل ريحان                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
33 0011****60  رمضان غفارزاده                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
34 0011****89  زهرا چرخنده                           کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
35 0011****40  زهرا هادوى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
36 0019****45  سارا احمدى پيشکوهي                    کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
37 0000****18  سعيد يحيي زاده                        کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
38 0011****13  سمانه سادات جوادى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
39 0003****36  سميه رشيدى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
40 0029****81  سوده جهدى                             کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
41 0000****80  سيامك کمالي نژاد                       کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
42 0009****17  سيد حامد جوشني                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
43 0008****80  سيد مجتبي عمادى کارنامي                    کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
44 0000****02  سيد محمد حسيني نسب                        کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
45 0004****80  سيد مصطفي موسوى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
46 0011****68  سيدصالح صدر                              کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
47 0000****97  شکوه سعادت                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
48 0004****83  صديقه نيسي                             کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
49 0000****48  عادل عين علي                          کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
50 0000****03  علي اکبر رضائي مقدم ازغندى                کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
51 0001****01  علي باقرى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
52 0000****66  علي حکيم زاده                        کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
53 0010****74  عليرضا امانتي                           کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
54 0007****86  عليرضا رجبي                             کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
55 0007****65  عليرضا زارع حسين آبادى                  کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
56 0005****59  عليرضا گرامي                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
57 0007****52  فاطمه رحيميان نژاد                     کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
58 0001****46  فاطمه ستاره                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
59 0011****93  فرزانه خورسند مبيني                     کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
60 0004****15  کميل راسخ                             کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
61 0011****09  ليلا شامرادى زاده                     کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
62 0005****59  مائده حمزه                             کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
63 0002****85  مجتبي شهريارى                          کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
64 0003****39  مجيد زائرثابت                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
65 0004****65  محسن دوستان زرين آباد                 کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
66 0006****82  محسن نيك پور                          کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
67 0011****90  محمد پريمي                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
68 0008****18  محمد ترخان                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
69 0011****79  محمد جواد کريمي                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
70 0000****13  محمد علي آقا محمدى نودهي                  کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
71 0010****67  محمد عليمرداني                        کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
72 0004****31  محمد کريم احمدى کلـان                      کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
73 0000****75  محمد محمدزاده سرائي                   کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
74 0008****34  محمد نصير متاني بورخيلي                    کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
75 0017****41  محمد نعيم سارى اصلاني                      کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
76 0011****05  محمدرضا رحيمي                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
77 0002****48  محمدرضا نمدچيان                          کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
78 0005****99  محمود شرف تادواني                      کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
79 0007****71  مرتضي پودينه                           کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
80 0000****32  مرتضي ميرزايي                          کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
81 0008****05  مرتضي نظرعلي پورسومالي                 کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
82 0011****60  مريم کاشفي نيشابورى                   کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
83 0001****62  مريم مرادى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
84 0006****73  مسعود محمدى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
85 0009****59  مسعود محمدى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
86 0006****43  مصطفي محمد نژاد                        کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
87 0011****29  معصومه محمدزاده هريس                    کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
88 0003****26  منوچهر پيشباز                           کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
89 0006****10  مهدى بازقندى                          کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
90 0006****79  مهدى جوادزاده                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
91 0011****01  مهدى سعيدى                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
92 0002****19  مهدى مالمير                           کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
93 0000****59  مهران فرهي کيا                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
94 0010****83  ميثم کرابي                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
95 0000****40  ندا آقائي                            کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
96 0021****07  وحيد سراجي فردين                      کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
97 0010****36  وحيد فيض الهي قوچان                   کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
98 0007****55  هادى دربانيان                         کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
99 0008****92  هادى قاسمي پرکوهي                     کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)
100 0000****90  هانيه سپاسي آشتياني                    کارت هدیه 5میلیون ریالی(شعب)