برگشت به ليست

6 شهریور 1397 اسامی برندگان قرعه کشی دور اول طرح هشتم باشگاه مشتریان بانک آینده

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه

1 66*****000 سید علی چاوشی 500 میلیون ریال 
2 51*****000 عزیزاله علی زاده  500 میلیون ریال 
3 75*****001 حسین کشاورز 500 میلیون ریال 
4 03*****001 آیت حسینی 500 میلیون ریال