برگشت به ليست

17 مهر 1397 اسامی برندگان قرعه کشی دور دوم طرح هشتم باشگاه مشتریان بانک آینده

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0032****47 عجب ناز لجم اورك چراغي جایزه دو میلیارد ریالی
2 0011****12 ابوالفضل ناطقيان جایزه 100 میلیون ریالی
3 0002****71 اميررضا امير ديواني جایزه 100 میلیون ریالی
4 0031****05 امين منطقي جایزه 100 میلیون ریالی
5 0024****61 شهرزاد پارسانيك جایزه 100 میلیون ریالی
6 0031****17 عفت موسي زاده مقدم جایزه 100 میلیون ریالی
7 0002****57 محمد رضا صابرى جایزه 100 میلیون ریالی
8 0030****84 مسعود حسيني جایزه 100 میلیون ریالی
9 0030****26 مهدى معلم کاريز بالائي جایزه 100 میلیون ریالی
10 0027****02 هاجر مهدوى جایزه 100 میلیون ریالی
11 0020****40 کامبيز مهاجران جایزه 100 میلیون ریالی
12 0025****45 آرتين ولي زاده جایزه 20 میلیون ریالی
13 0030****67 آرش حکمت  شعار جایزه 20 میلیون ریالی
14 0009****79 ابوالفضل اسماعيلي مشکين جایزه 20 میلیون ریالی
15 0024****05 ابوالفضل دهقان توران پشتي جایزه 20 میلیون ریالی
16 0029****34 ابوالفضل غم خوار فيوز ابادى جایزه 20 میلیون ریالی
17 0026****91 ابوالقاسم اقوامي پناه جایزه 20 میلیون ریالی
18 0017****97 ابوالقاسم تازيکه مياندره جایزه 20 میلیون ریالی
19 0002****68 اسمعيل صداقت جایزه 20 میلیون ریالی
20 0024****38 افروز ارشميدس معتمد صنعتي جایزه 20 میلیون ریالی
21 0004****99 افسانه چهارده چريك جایزه 20 میلیون ریالی
22 0029****89 امير ابطحي فروشاني جایزه 20 میلیون ریالی
23 0024****83 اميرحسين بلالي جایزه 20 میلیون ریالی
24 0018****57 بتول هدايتي مرتضي مهاجر جایزه 20 میلیون ریالی
25 0004****79 بيت الله کلـاه کج جایزه 20 میلیون ریالی
26 0000****56 بيرامعلي اسکندر زاده ميانجي جایزه 20 میلیون ریالی
27 0002****32 پرويز رجبي جایزه 20 میلیون ریالی
28 0032****37 جمال محمودجانلو جایزه 20 میلیون ریالی
29 0019****59 جواد سونقورى جایزه 20 میلیون ریالی
30 0002****63 جواز خسروى جایزه 20 میلیون ریالی
31 0032****93 حسين الواسي سواد کوهي جایزه 20 میلیون ریالی
32 0025****32 حسين دهقاني محمدى جایزه 20 میلیون ریالی
33 0025****63 حسين فدايي جایزه 20 میلیون ریالی
34 0020****50 حسين فولادى جایزه 20 میلیون ریالی
35 0030****48 حمزه علي رفيعي جایزه 20 میلیون ریالی
36 0029****70 حميدرضا سلطاني جایزه 20 میلیون ریالی
37 0029****33 حميدرضا شمشيرگران جایزه 20 میلیون ریالی
38 0001****32 رباب يوسفي اسکوئي جایزه 20 میلیون ریالی
39 0006****86 رضا رضايي سادياني جایزه 20 میلیون ریالی
40 0013****71 رضا عباسي طسوجي جایزه 20 میلیون ریالی
41 0032****97 رضا مهرى جایزه 20 میلیون ریالی
42 0011****10 سامان تقوائي جایزه 20 میلیون ریالی
43 0032****19 سجاد خاني جایزه 20 میلیون ریالی
44 0029****39 سعيد رستمي محمد امين رستمي جایزه 20 میلیون ریالی
45 0002****60 سعيد رسولي جایزه 20 میلیون ریالی
46 0001****94 سعيده لطيفي نسب جایزه 20 میلیون ریالی
47 0005****45 سمانه گوراني جایزه 20 میلیون ریالی
48 0030****54 سهيلا موسوى حقيقي جایزه 20 میلیون ریالی
49 0016****85 سيد بهنام ميرحسيني جایزه 20 میلیون ریالی
50 0008****78 سيدسعيد هاشمي يزدى جایزه 20 میلیون ریالی
51 0016****55 سينا کريميان جایزه 20 میلیون ریالی
52 0025****36 سکينه خليلي اواتي جایزه 20 میلیون ریالی
53 0033****17 سکينه عبدالکريمي جایزه 20 میلیون ریالی
54 0023****34 شهلا رحماني جایزه 20 میلیون ریالی
55 0008****67 شهلا قريوند اسکندرى جایزه 20 میلیون ریالی
56 0022****65 صغرى نوبختي افشار جایزه 20 میلیون ریالی
57 0001****60 عارفه سلطاني جایزه 20 میلیون ریالی
58 0007****48 عاليه مطيعي جایزه 20 میلیون ریالی
59 0019****53 عباس رمضاني آهکلاني جایزه 20 میلیون ریالی
60 0030****48 عباس شعباني جایزه 20 میلیون ریالی
61 0022****10 علي اصغر بهشتي جایزه 20 میلیون ریالی
62 0016****10 علي رضا جهان فر جایزه 20 میلیون ریالی
63 0026****89 علي عسکريان دماوندى جایزه 20 میلیون ریالی
64 0007****39 فاطمه کلاته جایزه 20 میلیون ریالی
65 0031****13 فردين تيز خان جایزه 20 میلیون ریالی
66 0023****16 فرزانه گنجعلي جایزه 20 میلیون ریالی
67 0016****34 فرشاد اسکندرى جایزه 20 میلیون ریالی
68 0021****77 فريدون آذر معيرى بشارت جایزه 20 میلیون ریالی
69 0019****09 ليلا صابرى جایزه 20 میلیون ریالی
70 0024****08 ليلي کريم فضلي جایزه 20 میلیون ریالی
71 0005****37 ماهرخ ابوعلي گله دارى جایزه 20 میلیون ریالی
72 0022****80 مجيد قاسمي سپرو جایزه 20 میلیون ریالی
73 0014****22 محسن داداشي نيا جایزه 20 میلیون ریالی
74 0030****36 محمد پور رمضان جایزه 20 میلیون ریالی
75 0002****36 محمد روستائي جایزه 20 میلیون ریالی
76 0032****93 محمد مظفريان جایزه 20 میلیون ریالی
77 0001****03 محمد مولوى جایزه 20 میلیون ریالی
78 0015****87 محمد کياني نيستانکي جایزه 20 میلیون ریالی
79 0030****41 محمدحسين آمره بزچلوئي جایزه 20 میلیون ریالی
80 0001****13 محمدرضا صادقي جایزه 20 میلیون ریالی
81 0018****89 محمدرضا عامرى جایزه 20 میلیون ریالی
82 0030****85 محمدرضا عطائي جایزه 20 میلیون ریالی
83 0019****79 محمدفاضل خرمي جایزه 20 میلیون ریالی
84 0004****53 محمود پور هوشيارى جایزه 20 میلیون ریالی
85 0024****72 محمود مزارعي ستوده جایزه 20 میلیون ریالی
86 0025****67 مرتضي تهراني کيان جایزه 20 میلیون ریالی
87 0030****72 مرتضي سپهران جایزه 20 میلیون ریالی
88 0022****26 مريم اسلامي قرائتي جایزه 20 میلیون ریالی
89 0000****98 مسعود امين زاده طامه جایزه 20 میلیون ریالی
90 0029****78 مصطفي کريميان بهنميرى جایزه 20 میلیون ریالی
91 0016****46 معصومه اسدآبادى زاده جایزه 20 میلیون ریالی
92 0022****92 معصومه خبازبابائي جایزه 20 میلیون ریالی
93 0030****33 مهدى  اسلام پناه عليرضا اميرحسنخاني جایزه 20 میلیون ریالی
94 0024****26 مهدى حسين زاده کوچه باغي جایزه 20 میلیون ریالی