برگشت به ليست

2 بهمن 1397 اسامی برندگان طرح تشویقی یک هفته هوای خوب

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0011****45 سپیده ابراهیمی کارت هدیه 500 هزار تومانی
2 0002****83 سید علی لاجوردی کارت هدیه 500 هزار تومانی
3 0024****49 سید حامد آرزه گر کارت هدیه 500 هزار تومانی
4 0026****96 عباس صیاحی  کارت هدیه 500 هزار تومانی
5 0007****95 علی جعفرزاده  کارت هدیه 500 هزار تومانی
6 0258****11 محسن نورمحمدی آباداچی کارت هدیه 500 هزار تومانی
7 0024****90 محمدعلی حسینی نژاد بقال کارت هدیه 500 هزار تومانی
8 0021****87 مریم محرمی منیق کارت هدیه 500 هزار تومانی
9 0030****40 مهرشاد محمدی کارت هدیه 500 هزار تومانی
10 0013****83 میترا قریشی کارت هدیه 500 هزار تومانی