برگشت به ليست

12 بهمن 1398 اسامی برندگان طرح تشویقی یک هفته هوای پاک

 

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0043****39 احسان پور حعفرنیا کارت هدیه
2 0018****42 احمدرضا پورجهانبخش ماسوله کارت هدیه
3 0002****49 حسن دیوارگر کارت هدیه
4 0034****26 زهره پاک نهاد کارت هدیه
5 0036****49 ستایش روحی کارت هدیه
6 0018****26 طاها نیک پیام کارت هدیه
7 0025****29 عادل رنجبر کارت هدیه
8 0019****51 کامران جمشیدی  کارت هدیه
9 0000****71 مجید صفری کارت هدیه
10 0027****70 مهدی باغانی کارت هدیه