برگشت به ليست

15 مرداد 1399 اسامی برندگان قرعه کشی دهمین دوره باشگاه مشتریان بانک آینده - ندیده‌ها و نرفته‌ها

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0000****63 ابو الفضل بذر افشان    1 میلیارد ریالی 
2 0017****65 نويد دهقاني    1 میلیارد ریالی 
3 0031****26 فاطمه عينه ديني پور    1 میلیارد ریالی 
4 0039****30 ايمان زيويارى اشتر يناني    1 میلیارد ریالی 
5 0042****79 سيدمحمدتقي مسعودى    1 میلیارد ریالی 
6 0000****56 بيرامعلي اسگندرزاده ميانجي   500 میلیون ریالی 
7 0000****14 حميده سلامت   500 میلیون ریالی 
8 0000****02 سيدعلي صفيه لاجوردى توکلي طهران   500 میلیون ریالی 
9 0000****07 محبوبه فلاح   500 میلیون ریالی 
10 0001****00 محمدمهدى شباني   500 میلیون ریالی 
11 0001****02 امير کويتي   500 میلیون ریالی 
12 0001****23 مسعود مختارى   500 میلیون ریالی 
13  
 
14 0002****65 حديقه نوروزى   500 میلیون ریالی 
15 0002****13 رضا سمواتي   500 میلیون ریالی 
16 0002****03 عبدالرضا مجريان گلوگاهي   20 میلیون ریالی 
17 0004****18 جعفر عرب   20 میلیون ریالی 
18 0006****60 علي منافلويان   20 میلیون ریالی 
19 0007****08 اميد عراقي   20 میلیون ریالی 
20 0008****64 علي بلندى   20 میلیون ریالی 
21 0009****43 مهدى ساده حسين آباد قايني   20 میلیون ریالی 
22 0009****24 عليرضا شريفي   20 میلیون ریالی 
23 0010****03 علي ضميرى   20 میلیون ریالی 
24 0012****14 عادل عظيمي   20 میلیون ریالی 
25 0013****23 عباس آزادبر   20 میلیون ریالی 
26 0014****99 مرتضي رجائي   20 میلیون ریالی 
27 0014****98 محمد ترکزاده ماهاني   20 میلیون ریالی 
28 0015****54 محمدرضا مشهدى زاده   20 میلیون ریالی 
29 0016****04 عهديه احمد علي   20 میلیون ریالی 
30 0017****44 صفوراالسادات سيد عباسي   20 میلیون ریالی 
31 0017****91 محمد سرافراز يزدى   20 میلیون ریالی 
32 0018****95 خسرو قاسمي کجاني   20 میلیون ریالی 
33 0019****47 قادر صدقي  متنق   20 میلیون ریالی 
34 0019****96 حسين ابراهيمي   20 میلیون ریالی 
35 0020****14 محسن  محسن درويش ورچه زاده  دهقاني   20 میلیون ریالی 
36 0021****88 محمد اسکوئي نسرين امين الاسلامي اسکوئي   20 میلیون ریالی 
37 0021****63 فرشته زينالي   20 میلیون ریالی 
38 0022****01 ميلاد غلامي   20 میلیون ریالی 
39 0022****78 حامد عنقا   20 میلیون ریالی 
40 0023****78 حميد ساکي   20 میلیون ریالی 
41 0023****55 مرجان اسدنيا   20 میلیون ریالی 
42 0024****98 آرميتا جعفرى   20 میلیون ریالی 
43 0025****65 محسن اسماعيل زاده   20 میلیون ریالی 
44 0026****72 مسعود محسني   20 میلیون ریالی 
45 0027****27 ويدا عسگرى   20 میلیون ریالی 
46 0028****36 شايان رستمي   20 میلیون ریالی 
47 0028****46 الهام مهمان دوست اصفهاني   20 میلیون ریالی 
48 0029****74 آيريك فولادوند   20 میلیون ریالی 
49 0029****18 نورالدين قديمي هل آباد   20 میلیون ریالی 
50 0030****58 ذکريا محمدى نژادمقدم باغ محله   20 میلیون ریالی 
51 0030****04 غلامحسين لطفي کاشمر   20 میلیون ریالی 
52 0031****48 محمد اسمعيلي کوسج   20 میلیون ریالی 
53 0031****27 فاطمه جعفرى   20 میلیون ریالی 
54 0032****94 نگار شکاران   20 میلیون ریالی 
55 0032****97 صغرى اويسي   20 میلیون ریالی 
56 0032****77 عزيز زنگنه   20 میلیون ریالی 
57 0033****62 حسين بيطرف   20 میلیون ریالی 
58 0033****76 نفيسه کلانترى   20 میلیون ریالی 
59 0034****09 نبي آقامحمدى   20 میلیون ریالی 
60 0034****18 محمدعلي طالبي   20 میلیون ریالی 
61 0034****95 ليلا سادات فخر موسوى   20 میلیون ریالی 
62 0035****03 حسين عجمي کهنکي   20 میلیون ریالی 
63 0035****79 احسان جسمي   20 میلیون ریالی 
64 0036****82 محسن شفيعي   20 میلیون ریالی 
65 0036****03 احسان مختارى هاشم آباد   20 میلیون ریالی 
66 0037****12 سولماز آزاد آستانه   20 میلیون ریالی 
67 0037****94 مريم جواني   20 میلیون ریالی 
68 0037****76 سعيد ناصر يوسف زاده عامرى   20 میلیون ریالی 
69 0037****93 سجاد قاسمي   20 میلیون ریالی 
70 0038****09 سميه قايدى   20 میلیون ریالی 
71 0038****51 سميه رفيعي   20 میلیون ریالی 
72 0038****99 کيميا  بهرام قره خاني  قره خاني   20 میلیون ریالی 
73 0038****42 سيدمحمدعلي موسوى ريشهرى   20 میلیون ریالی 
74 0039****28 اکبر روشني   20 میلیون ریالی 
75 0039****79 ايمان سياوشي   20 میلیون ریالی 
76 0039****04 عزيزاله ناصحي زنجاني   20 میلیون ریالی 
77 0039****39 سيد حسين موسوى   20 میلیون ریالی 
78 0039****33 اشرف السادات حسني شريعت پناهي   20 میلیون ریالی 
79 0039****77 ادريس نيازيان   20 میلیون ریالی 
80 0040****49 فاطمه رحيم دخت   20 میلیون ریالی 
81 0040****04 اعظم بيگ دلي   20 میلیون ریالی 
82 0040****63 رضا خداشناس   20 میلیون ریالی 
83 0040****35 نبراس ناصرى   20 میلیون ریالی 
84 0040****59 علي اسلامي   20 میلیون ریالی 
85 0040****39 امير عالمزاده   20 میلیون ریالی 
86 0040****22 محمدجواد ادب زاده   20 میلیون ریالی 
87 0041****53 محمدتقي تحريرچي   20 میلیون ریالی 
88 0041****43 زهرا احمدى اقدم   20 میلیون ریالی 
89 0041****48 حميرا دادجو   20 میلیون ریالی 
90 0041****38 صائبه اکبرزاده کريمي   20 میلیون ریالی 
91 0041****62 فاطمه سعادت   20 میلیون ریالی 
92 0041****74 ساناز شهبازى   20 میلیون ریالی 
93 0042****37 محمدحسن جوان بخت   20 میلیون ریالی 
94 0042****83 زهره تسليم مقدم   20 میلیون ریالی 
95 0042****39 سيد حميد حسيني   20 میلیون ریالی 
96 0042****78 محمد افشار   20 میلیون ریالی 
97 0042****43 سيدمنصور فاضلي امنداني   20 میلیون ریالی 
98 0042****47 فاطمه بنائي   20 میلیون ریالی 
99 0042****90 اميرمحمد فلاح تيمورى   20 میلیون ریالی 
100 0042****24 عليرضاکام دل عباس هاديان جلال بهرامي احسان موسوى محولاتي   20 میلیون ریالی 
101 0043****97 مختار دبستاني   20 میلیون ریالی 
102 0043****81 جواد ناجي خوئي   20 میلیون ریالی 
103 0043****03 مهدى عروجي   20 میلیون ریالی 
104 0043****85 حجت موسي زاده کوه کمر   20 میلیون ریالی 
105 0043****39 ليلا لطفيان   20 میلیون ریالی 
106 0043****09 منصور اللهيارى   20 میلیون ریالی 
107 0043****39 مريم پهلوان نشان   20 میلیون ریالی 
108 0044****47 پويا بافکرميشامنداني   20 میلیون ریالی 
109 0044****59 شهرزاد ابراهيمي و رضا ابراهيمي   20 میلیون ریالی 
110 0044****77 رشيد شالچي طوسي   20 میلیون ریالی 
111 0044****64 سپيده سلطان احمدى   20 میلیون ریالی 
112 0044****30 علي سيد عيسي باقرى کودکاني احمدى   20 میلیون ریالی 
113 0044****32 عنايت اله آقازيارتي فراهاني   20 میلیون ریالی 
114 0045****08 بابك قادرى   20 میلیون ریالی 
115 0000****03 حميد آعبداله   20 میلیون ریالی