برگشت به ليست

3 دی 1396 اسامی برندگان طرح تشویقی جمعتون جمع، یلداتون گرم

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
1 0027****17 الهه حسين زاده کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
2 0010****02 اميد حبيب وند کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
3 0028****84 بابك امير کاشاني کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
4 0002****48 پدرام پروانه کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
5 0005****85 جلال قديره رضوان خواه، حسين خانبگلو کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
6 0015****97 علي اقبال کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
7 0019****17 علي اکبر بيداردارابي کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
8 0004****13 علي خدادادنژاد کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
9 0013****43 علي نجفيان کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
10 0023****63 عليرضا کلهر کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
11 0029****71 کيوان حسن زاده کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
12 0000****41 محسن مرادی کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
13 0000****29 محمد رضا حشمتي اسگويي کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
14 0022****47 محمد رضا رجائي مقدم کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
15 0027****35 محمدعلي اخلاقي منش دزفولي کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
16 0008****85 منصوره پور ابراهيمي کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
17 0017****56 مهدی شباني کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
18 0022****69 مهرگان تحويلداری کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
19 0023****19 ميثم رحيمي کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا
20 0009****72 هرمز عبد الهي استرکي کارت هدیه 200 هزار تومانی دیجی کالا